TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest 4Skater Tomasz Kwiecień, mający siedzibę w Katowicach (40-087) przy ulicy Sokolskiej 53/3.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email instruktor.rolek@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Tomasz Kwiecień 4Skaterw Katowicach.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnychna podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 poz. 1000.  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych / Dz. U. Nr 100, poz. 1024.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia iciągłości funkcjonowania działań statutowych 4Skater

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów społecznego
RP lub Unii Europejskiej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych okresów oraz
prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji lub realizacji umowy odjętej w ramach prowadzonej działalności.

4Skater Tomasz Kwiecień